مالی و اداری

مالی

امور مالی دانشگاه با رویکرد هدایت و هماهنگی فعالیت های واحد مالی دانشجویی و حسابداری در دانشگاه مشغول به کار می باشد.

خدمات واحد:

  • امور مالی مربوط به انصراف و تسویه حساب
  • پیگیری مشکلات مربوط به شهریه دانشجویان
  • پیگیری استرداد شهریه دانشجونیان انصرافی و دانش آموخته
  • تعیین میزان بدهی
  • امور مربوط به تخفیف شهریه

برچسب: مالی